Cultuur technische werken

Grondverzet M.J. ten Elsen B.V. heeft ervaring met het uitvoeren van natuurtechnische werken (natuurbouw genoemd). Het feitelijk omzetten van cultuurland in natuurterrein.

Vaak komt natuurbouw neer op het veranderen van een terrein door het ontgraven van grond. Het juist uitvoeren van het grondwerk is van essentieel belang in de realisatie van natuurbouw.

Andere handelingen die vallen onder natuurbouw zijn:
  • Graven van vijvers en poelen
  • Ophogen of verlagen van o.a. wegbermen of wateroevers voor natuurvriendelijke inrichting
  • Veranderen van grasland in een natuurlijk moerasgebied
  • Aanbrengen faunapassages
  • Het maaien van sloten en bermen